گزارشی درباره عکسی از آخرین سفر عبدالرحمن فرامرزی به زادگاهش؛ پس از سخنرانی استاد در دانشسرای بندرعباس، در میان دوستانم به هم زادگاهی بودن با او افتخار می کردم!
در گفتگو با عکاس و حاضرین در عکس؛

گزارشی درباره عکسی از آخرین سفر عبدالرحمن فرامرزی به زادگاهش؛ پس از سخنرانی استاد در دانشسرای بندرعباس، در میان دوستانم به هم زادگاهی بودن با او افتخار می کردم!

جناح آنلاین به مناسبت انتشار یک عکس، به تهیه یک گزارش مفصل به همراه ۳ گفتگو در مورد آن پرداخته است.

با تاسیس شهرستان جناح، امکانات و خدمات در کل غرب استان توسعه یافته و برادری ها تقویت می شود
رئیس شورای شهرستان تاکید کرد؛

با تاسیس شهرستان جناح، امکانات و خدمات در کل غرب استان توسعه یافته و برادری ها تقویت می شود

در مورد شهرستان بستک نیز با توجه به ظرفیت های موجود، تاسیس یک شهرستان جدید باعث گسترش امکانات و سرعت گرفتن پیشرفت سراسر منطقه و تسهیل خدمت رسانی خواهد شد، لذا شورای اسلامی شهرستان با شفافیت اعلام می کند که با موضوع موافق است و آن را با اهتمام کامل پیگیری خواهد کرد.

اخبار

گزارشی درباره عکسی از آخرین سفر عبدالرحمن فرامرزی به زادگاهش؛ پس از سخنرانی استاد در دانشسرای بندرعباس، در میان دوستانم به هم زادگاهی بودن با او افتخار می کردم!
در گفتگو با عکاس و حاضرین در عکس؛

گزارشی درباره عکسی از آخرین سفر عبدالرحمن فرامرزی به زادگاهش؛ پس از سخنرانی استاد در دانشسرای بندرعباس، در میان دوستانم به هم زادگاهی بودن با او افتخار می کردم!

جناح آنلاین به مناسبت انتشار یک عکس، به تهیه یک گزارش مفصل به همراه ۳ گفتگو در مورد آن پرداخته است.

با تاسیس شهرستان جناح، امکانات و خدمات در کل غرب استان توسعه یافته و برادری ها تقویت می شود
رئیس شورای شهرستان تاکید کرد؛

با تاسیس شهرستان جناح، امکانات و خدمات در کل غرب استان توسعه یافته و برادری ها تقویت می شود

در مورد شهرستان بستک نیز با توجه به ظرفیت های موجود، تاسیس یک شهرستان جدید باعث گسترش امکانات و سرعت گرفتن پیشرفت سراسر منطقه و تسهیل خدمت رسانی خواهد شد، لذا شورای اسلامی شهرستان با شفافیت اعلام می کند که با موضوع موافق است و آن را با اهتمام کامل پیگیری خواهد کرد.

گزارش تصویری