Robyn Malcolm | Lemale Et Hahalal | Free Episode Download

Dokumentation og implementering – før, nu og i fremtiden

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Dokumentation og implementering – før, nu og i fremtiden. Yrsa Andersen Hundrup, MN, ph.d. Preben Ulrich Pedersen, ph.d. Generelle krav til dokumentation. Genkendes Baseret på et fagsprog Genfindes Organiseret så det er let at finde ved behov Genbruges Benytte data mest muligt
Share
Transcript
Dokumentation og implementering – før, nu og i fremtidenYrsa Andersen Hundrup, MN, ph.d.Preben Ulrich Pedersen, ph.d.Generelle krav til dokumentation
 • Genkendes
 • Baseret på et fagsprog
 • Genfindes
 • Organiseret så det er let at finde ved behov
 • Genbruges
 • Benytte data mest muligt
 • Tilstrækkelige og nødvendige
 • Dokumentation - et historisk perspektiv
 • Florence Nightingale (1820 – 1910) skriver I sin lille bog Notes on Nursing – What it is and what it is not (1860):
 • “The most important practical lesson that can be given to nurses is to teach them what to observe – how to observe - what symptoms – what symptoms indicate improvement – what the reverse – which are of importance – which are of none – which are the evidence neglect – and what kind of neglect”. Dokumentation - et historisk perspektiv
 • Virginia Henderson:
 • “Sygeplejens Grundlæggende Principper” (formentlig publiceret i 1966) Her introduceres for første gang et fælles fagsprog (14 punkter), som kan genfindes og forstås af alle og hun anviser metoder til, hvordan plejen kan dokumenteres. Dokumentation - et historisk perspektivWHO/Europe: The medium term-programme in nursing and midwifery in Europe (1976-1979; 1979-1982; 1982- 1985). 11 europæiske lande, deriblandt Danmark deltog i dette omfattende forsøg på implementere og dokumentere individuel sygepleje. Formål: At udvikle et fagsprog som kunne genkendes af alle sygeplejersker i Europa og at indsamle data og dokumentere effekten af den pleje, der blev ydet.Medium-term-programmet i tal.
 • Deltagere: 1.154 patienter (707 ældre og 447 kirurgiske patienter.
 • Behov for pleje: 16.789
 • Interventioner: 49.507
 • Hvad lærte vi af det europæiske program?
 • Vi erkendte, at vi manglede et fælles fagsprog.
 • Vi erkendte, at vi manglede metoder til måling af effekt/kvalitet af den pleje, der ydes.
 • Vi erkendte, at vi manglede viden.
 • Udviklingen i 1990erneKodeordet i dette årti var kvalitetsudvikling.Kvalitetsudvikling - en simpel proces:
 • at ”få øje på problemet”
 • at sætte mål – hvad vil vi?
 • at indsamle data – hvad gør vi?
 • at analysere data – når vi målet?
 • Simpelt – men uhyre kompliceret – hvorfor?Nutid
 • Udvikler kliniske retningslinjer
 • Fagsprog, definitioner, instrumenter, skalaer
 • Afdækker områder for dokumentation
 • Litteraturgennemgang
 • Udvikler instrumenter og skalaer
 • Forskning
 • Udvikler EPJ, databaser…
 • Daglig dokumentation, monitorering af kvalitet
 • Identifikation af dokumentationsområder
 • Formål: at beskrive hvilke områder om ernæring, sygeplejersker som minimum skal indsamle data om for at foretage en fyldestgørende dokumentation.
 • Indtil videre fokuseres arbejdet på patienter og sygeplejersker i sekundær sundhedssektor.Identifikation af dokumentationsområder
 • Litteraturstudie
 • Validerede screeningsredskaber publiceret 1982-2010
 • Screeningsskemaer for identifikation af patienter hvor ernæringstilstanden er truet
 • Eksklusion: Instrumenter med fokus på specifik patientgruppe.
 • Identificerede områderAntropometriBMI / vægt / højde (17 instrumenter)Vægtøgning / vægttab (19 instrumenter)Klinisk vurdering(fysisk fremtræden – overvægtig, undervægtig etc.) (3 instrumenter)Biokemi (albumin etc.) (2 instrumenter)Muskel- og fedtmasse (1 instrument)Identificerede områderIndtagelseType af diæt/kostform (12 instrumenter)Ændringer i fødeindtag / diæt (2 instrumenter)Evnen til at spiseBehov for assistance (selvhjulpen, hjælp osv.) (9 instrumenter)Mundhulens tilstand (1 instrument)Tygge- og synkeproblemer (5 instrumenter)Identificerede områderFaktorer, der indirekte påvirker indtagelsen og behovAlder (5 instrumenter)Smagssansen (1 instrument)Appetit ( ændringer i appetit, appetitløshed etc.) (14 instrumenter)Spisevaner (tid, sted, rutiner, miljø etc.) (1 instrument)Gastrointestinale symptomer (opstød, kvalme, opkastninger osv.) (4 instrumenter)Mave-tarmfunktion (5 instrumenter)Konklusion
 • Der lader til at være enighed om at sygeplejersker har behov for data indenfor følgende 4 hovedområder:
 • Antropometri
 • Indtagelse
 • Patientens evne til at spise
 • Faktorer, der indirekte påvirke indtagelse og behov
 • Udfordring
 • At fastholde fokus på indhold af dokumentationsområder
 • At identificerer dokumentationsområder andre områder (hud, udskillelser….)
 • At specificere dokumentationen i forhold til patientergrupper på baggrund af anbefalinger fra kliniske retningslinjer
 • Tak for opmærksomhedenNu over til noget helt andet…..
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks