Clarks Mens Clarks Desert Trek Plain Toe Derby UUJ8C | Для взрослых | Спасение / Salvation [02x01-04 из 13] HDTVRip | ColdFilm

LR4_4.1_trofumova

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
 

Slides

  1. Становлення та розвиток масових відкритих дистанційних курсів ПІДГОТУВАЛА СТУДЕНТКА I…
Share
Transcript
 • 1. Становлення та розвиток масових відкритих дистанційних курсів ПІДГОТУВАЛА СТУДЕНТКА I КУРСУ 118 ГРУПИ ТРОФИМОВА ВАЛЕНТИНА
 • 2. ПЛАН  1. Вступ  2. Сутність дистанційного навчання  3. Переваги дистанційного навчання і що потрібно для нього  4. Висновки  5. Список використаної літератури 
 • 3. Вступ  У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи географічні бар'єри. Не стає виключенням і освіта. Зараз вже не обов'язково знаходитись поруч з викладачем. Достатньо великий час існує заочна форма навчання студентів. Але її можливості дуже обмежені. Інтернет дає змогу розширити їх, зробити заочне навчання справді повноцінним та всеохоплюючим.  Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів:  - засоби надання учбового матеріалу студенту;  - засоби контролю успішності студента;  - засоби консультації студента програмою-викладачем;  - засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;  - можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.
 • 4. Сутність дистанційного навчання  Наслідком процесу інформатизації суспільства та освіти є поява дистанційного навчання як найбільш перспективної, гуманістичної, інтегральної форми освіти, орієнтованої на індивідуалізацію навчання.  Передумовами розвитку дистанційного навчання є:  - бурхливий розвиток інформаційних технологій;  - неперервне зниження вартості послуг на підключення та використання глобальної мережі Інтернет, її ресурсів і сервісів;  - суттєве поглиблення процесів упровадження інформаційних технологій в освітню практику;  - значне поширення засобів комп'ютерної техніки серед населення.
 • 5. Переваги дистанційного навчання  По-перше,навчання проходить за схемою "24x7" або "anywhere-anytime". Тобто, той хто навчається, може сам обирати час і місце навчання (з дому, з роботи і т.д.).  По-друге, індивідуальний підхід до кожного. Викладач дистанційної форми виступає більше у ролі помічника, наставника, радника, саме тому за кордоном він називається tutor (тьютор). Крім індивідуальної роботи, в системах дистанційного навчання часто організується робота у невеликих групах. Робота у групах може мати суттєвий вплив на засвоєння навчального матеріалу.  По-третє, обмежена тривалість при високій якості навчання.
 • 6. ВИСНОВКИ Отже, розвиток дистанційного навчання є:  - бурхливий розвиток інформаційних технологій;  - неперервне зниження вартості послуг на підключення та використання глобальної мережі Інтернет, її ресурсів і сервісів;  - суттєве поглиблення процесів упровадження інформаційних технологій в освітню практику;  - значне поширення засобів комп'ютерної техніки серед населення.
 • 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  1. Антонов В.М. Сучасні комп'ютерні мережі. – К.: „МК-Прес”, 2005. – 480 с., іл  2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене, доповнене – К.: Академвидав, 2005. – 416с. (Альма-матер).  3. Козырев А.А. Информатика: Учебник для вузов. – СПб.:Изд-во Михайлова В.А.,2004.  4. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики:социальная информатика: Учеб. пособие – М.: Деловая книга, 2004.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks