5,1 | 1080p/720 | The Woman in the Window

Sjöhästen pdf

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
 

Slides

  1. Sjöhästen En magisk fisk tisdag 4 november 14 2. Sjöhästen En magisk fisk tisdag 4 november 14 3. Sjöhäst tisdag 4 november 14 4. Sjöhäst tisdag 4 november 14…
Share
Transcript
 • 1. Sjöhästen En magisk fisk tisdag 4 november 14
 • 2. Sjöhästen En magisk fisk tisdag 4 november 14
 • 3. Sjöhäst tisdag 4 november 14
 • 4. Sjöhäst tisdag 4 november 14
 • 5. Förr i tiden Sjömän sålde sjöhästar och kallade dem för eldsprutande bäbisdrakar. tisdag 4 november 14
 • 6. Är egentligen en fisk Finns över hela världen, till och med i Sverige! Har ett hårt skelett som skyddar mot andra fiskar. Har en svans för att kunna hålla sig fast i koraller och alger. tisdag 4 november 14
 • 7. Några fakta... De är inte snabba. Lever på samma yta hela sitt liv. De lever med samma sjöhästpartner hela sitt liv. Det är hanen som har äggen i magen. tisdag 4 november 14
 • 8. * Varje morgon och kväll träffas de och dansar sin speciella sjöhästdans. Måste äta 30% av sin vikt varje dag. Det är ungefär som att du skulle äta 13 kilo/ dag. Är utrotningshotad. tisdag 4 november 14
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks