خبرهای کوتاه جناح آنلاین
+( 152 روز پیش ) مدنی رئیس شورای اسلامی دوره پنجم شهر جناح شد / قادری، شهردار کنونی موقتا سرپرستی شهرداری جناح را به

به گزارش جناح آنلاین همزمان با انجام مراسم تحلیف اعضای شورای دوره پنجم شهر جناح، محمد عقیل مدنی رئیس دوره پنجم شورا شد.
ادامه را در مشروح بخوانیدصفحه قدیمی تر